Pedagogické zásady

  1. Rodinná školka Puntík je tvořena malým kolektivem vždy max. 12 dětí. Ke každému dítěti zde přistupujeme jako k jedinečné osobnosti s ohledem na jeho individuální potřeby a možnosti.
  2. Respektující přístup a malý počet dětí ve skupině nám umožňuje věnovat se všem rovnocenně bez ohledu na věk. Smíšený kolektiv dětí od 2 do 7 let využíváme k rozvoji vzájemného respektu, spolupráce, podpory a obohacení mezi dětmi.
  3. V roli pedagoga jsme dětem rovnocenným partnerem a průvodcem na jejich cestě poznání. Připravujeme pro děti podnětné prostředí, v němž mohou bezpečně objevovat okolní svět a poznávat samy sebe.
  4. Ve školce pečujeme o přátelskou atmosféru, podporujeme pocit sounáležitosti a pozitivních vztahů mezi dětmi, rodiči a pedagogy. V takto vstřícném prostředí společně vytváříme hranice a pravidla vzájemného soužití.
  5. Spravedlivým a důsledným přístupem vedeme děti k zodpovědnosti za své jednání a k respektu vůči ostatním.

 Jaké cíle si ve školce klademe?

  • umožnit dětem komplexní rozvoj jejich osobnosti ve všech důležitých oblastech života (duševní, kognitivní, sociální a psychomotorické), tzv. celostní učení
  • zprostředkovat dětem poznání hrou a vlastním prožitkem dle principů zážitkové pedagogiky
  • rozvíjet představivost a kreativitu dětí, vést je k vyjadřování svých názorů, myšlenek a realizaci nápadů
  • podporovat u dětí zdravé sebevědomí, vést je k samostatnosti, řešení problémů a odpovědnosti za své jednání

 K dosažení cílů používáme moderní pedagogické přístupy: